รับตรง 56 สอบตรงรับตรง วิศวะศิลปากร ปี2556 รับตรงพร้อมทุน

รับตรง 56 57 รวมสอบตรง รับตรง โควต้า ข่าวสารการเรียนต่อในประเทศ สอบตรง รับตรง จุฬา สอบตรงธรรมศาสตร์ สอบตรงศิลปากร สอบตรง รับตรงเกษตรศาสตร์ สอบตรงลาดกระบัง สอบตรงพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สอบตรงพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด) สอบตรงวิศวะ รับตรงวิศวะ สอบตรงสถาปัตย์ สอบตรงมัณฑนศิลป์ สอบตรงหมอ รับตรง มอ รับตรงมข มศว มช มหิดล รับตรงจุฬา รับตรงม.เกษตร

รับตรง 56 สอบตรงรับตรง วิศวะศิลปากร ปี2556 รับตรงพร้อมทุน

โพสต์โดย myLuv » พฤหัสฯ. 14 มิ.ย. 2012 1:21 am

รับตรง 56 วิศวะศิลปากร เป็นการสอบตรงรับตรงหลักสูตรวิศวกรรมประจำปี 2556
พร้อมมีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา


หลักสูตรปริญญาตรี โครงการปกติ 56
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร


หลักสูตรปริญญาตรี โครงการปกติ
1. โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ก. (New)
-เข้าสู่เว็บไซต์รับสมัคร คลิกที่นี่
http://202.28.75.249/engineering2/

2. โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ข. (New)
-เข้าสู่เว็บไซต์รับสมัคร คลิกที่นี่
http://202.28.75.249/engineering2/

3. โครงการรับนักศึกษาจากโรงเรียนผู้มีความสามารถ พิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
-ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2556 http://www.eng.su.ac.th/_2012/files/ad_3_1.pdf
-ประกาศทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 http://www.eng.su.ac.th/_2012/files/ad_3_2.pdf
-ใบสมัครสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2556 http://www.eng.su.ac.th/_2012/files/ad_3_3.pdf

4. โควตาพิเศษ มหาวิทยาลัยศิลปากร (28 จังหวัด)


5. โครงการส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรมและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม
-ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2556 http://www.eng.su.ac.th/_2012/files/1_6_55_1.pdf
-หนังสือรับรองการทำกิจกรรม http://www.eng.su.ac.th/_2012/files/1_6_55_2.pdf
-เข้าสู่เว็บไซต์รับสมัคร คลิกที่นี่ http://202.28.75.249/engineering9/


ขอบขอบคุณข้อมูลข่าวรับตรงจากเว็บไซต์
http://www.eng.su.ac.th/_2012/


1. รับตรง 56 โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ก.
รับสมัครสอบคัดเลือก 1 มิถุนายน-3 กรกฎาคม 2555
จำนวนที่รับเข้าศึกษา
สาขาวิชา จำนวนรับ (คน)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
- เทคโนโลยีอาหาร 30
- เทคโนโลยีชีวภาพ 40
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
- ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ 50
- วิศวกรรมอุตสาหการ 25
- วิศวกรรมเครื่องกล 20
- วิศวกรรมเคมี 25
- วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ 30
- วิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ 25
- วัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี 30
- วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 20
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
- ธุรกิจวิศวกรรม 30
รวม 325

คุณสมบัติเฉพาะ
ผู้สมัครเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตามโครงการเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ก. ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะดังนี้
3.2.1 สำหรับทุกสาขาวิชา ต้องสอบได้ในลำดับที่ 1-10 ของสายวิทยาศาสตร์ ของโรงเรียน และสำหรับ
สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม ต้องสอบได้ในลำดับที่ 1-10 ของสายวิทยาศาสตร์ หรือต้องสอบได้ในลำดับที่
1-10 ของสายศิลป์ ของโรงเรียน
3.2.2 สำหรับทุกสาขาวิชา ยกเว้น สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ต่อไปนี้รวมกัน ไม่น้อยกว่า 3.00 ของระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4-ม.5 นับถึงภาคการศึกษาปลาย
ของชั้น ม.5
- กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
- กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
เฉพาะสาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสม (เฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาที่ศึกษา)
ไม่น้อยกว่า 3.00 ของมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4-ม.5 นับถึงภาคการศึกษาปลายของชั้น ม.5
สำหรับผู้สมัครที่ไปศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ต่างประเทศ ในช่วงเวลาหนึ่งให้คำนวณผล
การเรียนเฉพาะภาคการศึกษาที่ได้ศึกษาในประเทศไทย ทั้งนี้ ต้องยื่นเอกสารแสดงการไปศึกษา ณ ต่างประเทศ

ขั้นตอนการสมัคร
5.1.1 ผู้สมัครเข้าสู่ เว็บไซต์ http://www.eng.su.ac.th เพื่อทำการสมัครสอบกับโปรแกรมการรับสมัคร โดย
ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
5.1.2 เมื่อกรอกข้อมูลแล้วให้ตรวจสอบความถูกต้อง แล้วจึงยืนยันการสมัคร (กรุณากรอก ชื่อ นามสกุล
และเลขประจำตัวประชาชนให้ถูกต้อง เพราะผู้สมัครต้องใช้ในการตรวจสอบสถานะการสมัคร)
5.1.3 พิมพ์ใบสมัคร และพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินค่าสมัคร (กรณีชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารทหารไทย
จำกัด (มหาชน)) และเมื่อสมัครเสร็จสิ้นแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ ถ้าสมัครหลายครั้งด้วยข้อมูล
ของคนเดียวกัน ระบบจะทำการยกเลิกการสมัครที่ผ่านมาทั้งหมด และใช้การสมัครครั้งล่าสุด

เงื่อนไขการให้ทุนการศึกษา
1. จะต้องเป็นผู้ที่มีผลคะแนนการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาตามโครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ก.
ประจำปีการศึกษา 2556 อยู่ในลำดับที่ 1 และลำดับที่ 2 ของแต่ละสาขาวิชา
2. ได้ดำเนินการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา และเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2556
3. หากผู้ได้รับทุนการศึกษาตามข้อ 2 สามารถศึกษาโดยได้เกรดเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป ในทุกปีการศึกษา
ต่อเนื่องกัน จะได้รับทุนการศึกษาดังกล่าวตลอด 4 ปีการศึกษา
4. หากผู้ได้รับทุนการศึกษาตามข้อ 3 พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ลาพักการศึกษา โอนสังกัดคณะวิชา หรือเปลี่ยน
สาขาวิชาเอก จะถือว่าผู้ได้รับทุนการศึกษาสละสิทธิการรับทุนการศึกษาในภาคการศึกษานั้นๆ
จำนวนทุนการศึกษา
1. สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ จำนวน 2 ทุน ทุนละ 20,000 บาท ต่อปีการศึกษา
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร จำนวน 2 ทุน ทุนละ 20,000 บาท ต่อปีการศึกษา
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จำนวน 2 ทุน ทุนละ 20,000 บาท ต่อปีการศึกษา
4. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จำนวน 2 ทุน ทุนละ 15,000 บาท ต่อปีการศึกษา
5. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 2 ทุน ทุนละ 15,000 บาท ต่อปีการศึกษา
6. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี จำนวน 2 ทุน ทุนละ 15,000 บาท ต่อปีการศึกษา
7. สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ทุน ทุนละ 15,000 บาท ต่อปีการศึกษา
8. สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ จำนวน 2 ทุน ทุนละ 15,000 บาท ต่อปีการศึกษา
9. สาขาวิชาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี จำนวน 2 ทุน ทุนละ 20,000 บาท ต่อปีการศึกษา
10. สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ จำนวน 2 ทุน ทุนละ 20,000 บาท ต่อปีการศึกษา
11. สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม จำนวน 2 ทุน ทุนละ 15,000 บาท ต่อปีการศึกษา
การมอบทุนการศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร จะมอบทุนการศึกษาดังกล่าว ให้แก่ผู้มี
สิทธิได้รับทุนในภาคการศึกษาต้น จำนวนครึ่งหนึ่งของทุนที่ได้รับ และส่วนที่เหลือจะมอบให้ในภาคการศึกษาปลาย

รายละเอียด
http://202.28.75.249/engineering2/pdf/g_prakad56.pdf
2. รับตรง โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ข.
รับสมัครสอบคัดเลือก 1 มิถุนายน-3 กรกฎาคม 2555
จำนวนที่รับเข้าศึกษา
สาขาวิชา จำนวนรับ (คน)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
- เทคโนโลยีอาหาร 40
- เทคโนโลยีชีวภาพ 30
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
- ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ 30
- วิศวกรรมอุตสาหการ 10
- วิศวกรรมเครื่องกล 40
- วิศวกรรมเคมี 25
- วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ 30
- วิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ 10
- วัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี 10
- วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 15
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
- ธุรกิจวิศวกรรม 40
รวม 280

คุณสมบัติเฉพาะ
ผู้สมัครเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตามโครงการเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ข. ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะดังนี้
3.2.1 สำหรับทุกสาขาวิชา ยกเว้น สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ต่อไปนี้รวมกัน ไม่น้อยกว่า 2.75 ของระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4-ม.5 นับถึงภาคการศึกษาปลาย
ของชั้น ม.5
- กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
- กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

เฉพาะสาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสม (เฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาที่ศึกษา)
ไม่น้อยกว่า 2.75 ของมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4-ม.5 นับถึงภาคการศึกษาปลายของชั้น ม.5
สำหรับผู้สมัครที่ไปศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ต่างประเทศ ในช่วงเวลาหนึ่งให้คำนวณผล
การเรียนเฉพาะภาคการศึกษาที่ได้ศึกษาในประเทศไทย ทั้งนี้ ต้องยื่นเอกสารแสดงการไปศึกษา ณ ต่างประเทศ

ขั้นตอนการสมัคร
5.1.1 ผู้สมัครเข้าสู่ เว็บไซต์ http://www.eng.su.ac.th เพื่อทำการสมัครสอบกับโปรแกรมการรับสมัคร โดย
ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
5.1.2 เมื่อกรอกข้อมูลแล้วให้ตรวจสอบความถูกต้อง แล้วจึงยืนยันการสมัคร (กรุณากรอก ชื่อ นามสกุล
และเลขประจำตัวประชาชนให้ถูกต้อง เพราะผู้สมัครต้องใช้ในการตรวจสอบสถานะการสมัคร)
5.1.3 พิมพ์ใบสมัคร และพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินค่าสมัคร (กรณีชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารทหารไทย
จำกัด (มหาชน)) และเมื่อสมัครเสร็จสิ้นแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ ถ้าสมัครหลายครั้งด้วยข้อมูล
ของคนเดียวกัน ระบบจะทำการยกเลิกการสมัครที่ผ่านมาทั้งหมด และใช้การสมัครครั้งล่าสุด
5.1.4 ชำระเงินค่าสมัคร จำนวนเงิน 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ภายในวันที่ 3 กรกฎาคม 2555 โดย
วิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้ หากพ้นกำหนดจักถือว่าการสมัครเป็นโมฆะ

เงื่อนไขการให้ทุนการศึกษา
1. จะต้องเป็นผู้ที่มีผลคะแนนการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาตามโครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ข. ประจำปีการศึกษา
2556 อยู่ในลำดับที่ 1 และลำดับที่ 2 ของสาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ
และสาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม และอยู่ในลำดับที่ 1 ของสาขาวิชาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี
2. ได้ดำเนินการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา และเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2556
3. หากผู้ได้รับทุนการศึกษาตามข้อ 2 สามารถศึกษาโดยได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป ในทุกปีการศึกษาต่อเนื่องกัน
จะได้รับทุนการศึกษาดังกล่าวตลอด 4 ปีการศึกษา
4. หากผู้ได้รับทุนการศึกษาตามข้อ 3 พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ลาพักการศึกษา โอนสังกัดคณะวิชา หรือเปลี่ยนสาขาวิชาเอก
จะถือว่าผู้ได้รับทุนการศึกษาสละสิทธิการรับทุนการศึกษาในภาคการศึกษานั้นๆ
จำนวนทุนการศึกษา
1. สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ จำนวน 2 ทุน ทุนละ 20,000 บาทต่อปีการศึกษา
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร จำนวน 2 ทุน ทุนละ 20,000 บาทต่อปีการศึกษา
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จำนวน 2 ทุน ทุนละ 20,000 บาทต่อปีการศึกษา
4. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จำนวน 2 ทุน ทุนละ 15,000 บาทต่อปีการศึกษา
5. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 2 ทุน ทุนละ 15,000 บาทต่อปีการศึกษา
6. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี จำนวน 2 ทุน ทุนละ 15,000 บาทต่อปีการศึกษา
7. สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ทุน ทุนละ 15,000 บาทต่อปีการศึกษา
8. สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ จำนวน 2 ทุน ทุนละ 15,000 บาทต่อปีการศึกษา
9. สาขาวิชาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี จำนวน 1 ทุน ทุนละ 20,000 บาทต่อปีการศึกษา
10. สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ จำนวน 2 ทุน ทุนละ 20,000 บาทต่อปีการศึกษา
11. สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม จำนวน 2 ทุน ทุนละ 15,000 บาทต่อปีการศึกษา
การมอบทุนการศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร จะมอบทุนการศึกษาดังกล่าวให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับทุนในภาค
การศึกษาต้นจำนวนครึ่งหนึ่งของทุนที่ได้รับ และส่วนที่เหลือจะมอบให้ในภาคการศึกษาปลาย

http://202.28.75.249/engineering2/pdf/one.pdf3. รับตรงปี 2556 โครงการรับนักศึกษาจากโรงเรียนผู้มีความสามารถ พิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
รับสมัครสอบคัดเลือก 1 มิถุนายน-3 กรกฎาคม 2555
จานวนที่รับเข้าศึกษา
สาขาวิชา
จานวนรับ (คน)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
- เทคโนโลยีชีวภาพ 5
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
- ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ 5
- วิศวกรรมอุตสาหการ 5
- วิศวกรรมเครื่องกล 5
- วิศวกรรมเคมี 5
- วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ 5
- วิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ 5
- วัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี 5
- วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 5
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
- ธุรกิจวิศวกรรม 5
รวม 50

คุณสมบัติเฉพาะ
ผู้สมัครเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตามโครงการรับนักศึกษาจากโรงเรียนสาหรับผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะดังนี้ 3.2.1 เป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2555 ในโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โดยเฉพาะ
ทั้งนี้ในปีการศึกษา 2556 รับนักศึกษาเข้าศึกษาในโครงการฯ ใน 13 โรงเรียน ดังนี้
1. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม
2. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
3. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
4. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
5. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
6. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
7. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
8. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
9. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
10. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
11. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
12. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
13. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
3.2.2 ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่อไปนี้รวมกัน ไม่น้อยกว่า 3.00 ของระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4-ม.5 นับถึงภาคการศึกษาปลายของชั้น ม.5 - กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ - กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
สาหรับผู้สมัครที่ไปศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ต่างประเทศ ในช่วงเวลาหนึ่งให้คานวณผลการเรียนเฉพาะภาคการศึกษาที่ได้ศึกษาในประเทศไทย ทั้งนี้ ต้องยื่นเอกสารแสดงการไปศึกษา ณ ต่างประเทศ

ขั้นตอนการสมัคร
5.1.1 ติดต่อขอใบสมัครฟรี ได้ที่โรงเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โดยเฉพาะหรือที่เว็บไซต์ http://www.eng.su.ac.th หรือ http://www.su.ac.th (สามารถถ่ายสาเนาใบสมัครได้)
5.1.2 สมัครด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2555 และสมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2555 โดยชาระเงินค่าสมัคร 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ทางธนาณัติหรือตั๋วแลกเงินไปรษณีย์ สั่งจ่าย “ประธานคณะกรรมการอานวยการสอบ คัดเลือกฯ วิทย์-คณิต”
ปทฝ.สนามจันทร์ 73001 ภายในวันที่ 3 กรกฎาคม 2555 หากพ้นกาหนดจักถือว่าการสมัครเป็นโมฆะ

เงื่อนไขการให้ทุนการศึกษา
1. จะต้องเป็นผู้ที่มีผลคะแนนการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาตามโครงการรับนักศึกษาจากโรงเรียนสาหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้าน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2556 อยู่ในลาดับที่ 1 ของสาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวัสดุขั้นสูงและ
นาโนเทคโนโลยี และสาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ
2. เฉพาะสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ ผู้ที่ได้รับทุนจะต้องสอบได้คะแนนการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
ตามโครงการรับนักศึกษาจากโรงเรียนสาหรับผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจาปีการศึกษา
2555 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม
3. ได้ดาเนินการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา และเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2556
4. หากผู้ได้รับทุนการศึกษาตามข้อ 3 . สามารถศึกษาโดยได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไปในทุกปีการศึกษาต่อเนื่องกัน
จะได้รับทุนการศึกษาดังกล่าวตลอด 4 ปีการศึกษา
5. หากผู้ได้รับทุนการศึกษาตามข้อ 4. พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ลาพักการศึกษา โอนสังกัดคณะวิชา หรือเปลี่ยนสาขาวิชาเอก
จะถือว่าผู้ได้รับทุนการศึกษาสละสิทธิการรับทุนการศึกษา ในภาคการศึกษานั้นๆ
จานวนทุนการศึกษา
1. สาชาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ จานวน 1 ทุน ทุนละ 20,000 บาท ต่อปีการศึกษา
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จานวน 1 ทุน ทุนละ 20,000 บาท ต่อปีการศึกษา
3. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี จานวน 1 ทุน ทุนละ 15,000 บาท ต่อปีการศึกษา
4. สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ จานวน 1 ทุน ทุนละ 15,000 บาท ต่อปีการศึกษา
5. สาขาวิชาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี จานวน 1 ทุน ทุนละ 20,000 บาท ต่อปีการศึกษา
6. สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ จานวน 1 ทุน ทุนละ 20,000 บาท ต่อปีการศึกษา
http://www.eng.su.ac.th/_2012/files/ad_3_1.pdf


4. โควตาพิเศษ มหาวิทยาลัยศิลปากร (28 จังหวัด)
ยังไม่มีข้อมูล
-

5. รับตรงโครงการส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรมและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม
รับสมัครสอบคัดเลือก 5 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม 2555
จำนวนที่รับเข้าศึกษา
สาขาวิชา จำนวนรับ (คน)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
- เทคโนโลยีอาหาร 5
- เทคโนโลยีชีวภาพ 5
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
- ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ 10
- วิศวกรรมอุตสาหการ 5
- วิศวกรรมเครื่องกล 10
- วิศวกรรมเคมี 5
- วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ 12
- วิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ 5
- วัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี 10
- วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 5
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
- ธุรกิจวิศวกรรม 10
รวม 82

คุณสมบัติเฉพาะ
ผู้สมัครเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตามโครงการส่งเสริมเด็กดีมี
คุณธรรมและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะดังนี้
3.2.1 คุณสมบัติของนักเรียนที่มีสิทธิสมัคร
เป็นผู้นำในการช่วยเหลือ หรืออุทิศตนเพื่อส่วนรวม เช่น ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน ประเทศชาติ โดย
พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน ตามคุณสมบัติ 4 ประการ ดังนี้
3.2.1.1 มีความเป็นผู้นำและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม เช่น
1) มีความมั่นใจในตนเอง
2) ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
3) กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง
4) มีความรู้และปฏิบัติตามกฎหมาย ไม่เป็นปัญหาของสังคม
5) ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
6) ร่วมกิจกรรมในการพัฒนาสถานศึกษาและท้องถิ่น
7) เป็นผู้นำหรือเป็นสมาชิกของชมรม/ชุมนุม
8) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
9) มีความสามารถทางวิชาการ ดนตรี กีฬาและกิจกรรมอื่น ๆ
3.2.1.2 เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เช่น
1) มีวินัย และความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์สุจริต
2) มีความกตัญญูกตเวที
3) มีความประหยัด รู้จักใช้สิ่งของตนเองและส่วนรวม
4) มีมารยาทและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย
5) มีน้ำใจ เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ มีความเมตตา กรุณา
6) มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น
7) มีความเพียรพยายาม ขยันและอดทน
8) มีความร่าเริงแจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนและผู้อื่น
9) ชื่นชมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีดีงามของท้องถิ่นและของไทย
3.2.1.3 การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม เช่น
1) มีส่วนร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
2) ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า
3) รู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อมและเผยแพร่ความรู้
4) มีความตระหนักถึงผลกระทบต่อตนเองและสังคมที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม
5) เป็นสมาชิกหรือมีส่วนร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
6) ชี้นำและชักชวนให้ผู้อื่นเข้าร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
3.2.1.4 เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการป้องกันและรณรงค์ต่อต้านสิ่งเสพติดทุกชนิด เช่น
1) ไม่เสพสิ่งเสพติดและรู้จักหลีกเลี่ยงจากสิ่งเสพติดทุกชนิด
2) ร่วมรณรงค์หรือมีส่วนร่วมต่อต้านและป้องกันสิ่งเสพติดในโรงเรียน/ชุมชน
3) ร่วมกิจกรรมเช่น ชุมชน ชมรม กีฬา หรือดนตรีและอื่น ๆ ในการป้องกันสิ่งเสพติด
4) ไม่แสวงหาผลประโยชน์จากสิ่งเสพติด
3.2.2 ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสม (เฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาที่ศึกษา) ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.4 – ม.5 รวม 4 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3.50

ผู้สมัครเข้าสู่ เว็บไซต์ http://www.eng.su.ac.th เพื่อทำการสมัครสอบกับโปรแกรมการรับสมัคร
โดยต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

http://www.eng.su.ac.th/_2012/files/1_6_55_1.pdf
myLuv
 
โพสต์: 142
ลงทะเบียนเมื่อ: พฤหัสฯ. 01 ธ.ค. 2011 12:20 am

ย้อนกลับไปยัง รับตรง รวมรับตรง 56 57 สอบตรง รวมสอบตรงรับตรง เรียนต่อในประเทศรับตรง โควต้า รวมรับตรงสอบตรงโควต้าทั่วประเทศ

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 2 ท่าน

cron