รับตรงลาดกระบัง 56 สอบตรงวิทยาเขตชุมพรรับตรงวิทยาศาสตร์วิศวะ

รับตรง 56 57 รวมสอบตรง รับตรง โควต้า ข่าวสารการเรียนต่อในประเทศ สอบตรง รับตรง จุฬา สอบตรงธรรมศาสตร์ สอบตรงศิลปากร สอบตรง รับตรงเกษตรศาสตร์ สอบตรงลาดกระบัง สอบตรงพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สอบตรงพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด) สอบตรงวิศวะ รับตรงวิศวะ สอบตรงสถาปัตย์ สอบตรงมัณฑนศิลป์ สอบตรงหมอ รับตรง มอ รับตรงมข มศว มช มหิดล รับตรงจุฬา รับตรงม.เกษตร

รับตรงลาดกระบัง 56 สอบตรงวิทยาเขตชุมพรรับตรงวิทยาศาสตร์วิศวะ

โพสต์โดย myLuv » อังคาร 30 ต.ค. 2012 7:00 pm

รับตรงลาดกระบัง 56 วิศวะ วิทยาศาสตร์ สอบตรงวิทยาเขตชุมพร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร
ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักศึกษา (สอบตรง) เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖

หลักสูตรที่เปืดรับสมัครรับตรง สอบตรง จํานวนรับ โควตา(คน)

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบตรง รับตรงวิศวะ วิทยาศาสตร์ ลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร 2556
๑.วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ๑๕๐ คน ได้แก่

๑.๑ วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ํา ๕๐
- กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๖(ม.๖) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
- หรือ กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
๑.๒ พืชสวน ๕๐
- กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๖(ม.๖) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
- หรือ กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
๑.๓ สัตวศาสตร์ ๕๐
-กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๖ (ม.๖) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

๒.วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) ๑๖๐ คน สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ได้แก่

๒.๑ วิศวกรรมเครื่องกล (ปวช.ม.๖) ๔๐
- กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๖
หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
๒.๒ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (ปวช.ม.๖) ๔๐
- กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๖
หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
๒.๓ วิศวกรรมเครื่องกล (ปวส.) ๔๐
- กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
๒.๔ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (ปวส.) ๔๐
- กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง


ใบสมัครพร้อมระเบียบการสอบคัดเลือก(ใบสมัครสอบคัดเลือกและบัตรประจําตัวผู้สมัครสามารถถ่ายเอกสารได้)
๑. ขอรับด้วยตนเอง ที่งานทะเบียนและประมวลผล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร ระหว่างวันที่ ๒๒ ตุลาคม – ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
(ในวันและเวลาราชการ)
๒. โหลดใบสมัครทางอินเตอร์เน็ต ระหว่างวันที่ ๒๒ ตุลาคม – ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
โดยสามารถเข้าไปโหลดใบสมัครทาง http://www.kmitl.ac.th/chumphon
การสมัครสอบ (ชําระเงินค่าสมัครสอบคนละ ๕๐๐ บาท)
๑. สมัครด้วยตนเองที่ งานทะเบียนและประมวลผล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร ในวันที่ ๒๒ ตุลาคม - ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕(เว้นวันหยุดราชการ)
๒. สมัครสอบทางไปรษณีย์
ระหว่างวันที่ ๒๒ ตุลาคม – ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ (ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็น
สําคัญ)โดยซื้อธนาณัติสั่งจ่าย คุณวิภาวดี ครุฑศึก แล้วส่งใบสมัคร หลักฐานการสมัครและ
หลักฐานการ จ่ายเงิน ไปที่ งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตชุมพร สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร เลขที่ ๑๗/๑ หมู่ที่ ๖ ตําบลชุม
โค อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ๘๖๑๖๐ (วงเล็บมุมซองสมัครเรียน)
๓. สมัครสอบทาง Internet ๒๒ ตุลาคม – ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ โดยเข้าเว็ปไซต์
http://www.kmitl.ac.th/chumphon และเมื่อสมัครทาง Internet แล้วให้เข้าไปพิมพ์ใบชําระเงิน
ค่าสมัครสอบหลังจากวันสมัคร 2 วันทําการเพื่อนําไปชําระเงินที่ธนาคารออมสินรายละเอียดตาม
ใบแจ้งการชําระเงินและผู้สมัครจะได้เลขที่นั่งสอบเมื่อได้ชําระเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว

รายละเอียด สอบตรง รับตรงทั้งหมด http://161.246.199.11/www/images/pkweb2011/datapost/PRSTD56.pdf
การรับสมัตรรับตรง สอบตรง http://161.246.67.22/sj/

ขอบคุณข่าวสอบตรง รับตรง56 จากเว็บไซต์ http://161.246.199.11/www/
myLuv
 
โพสต์: 142
ลงทะเบียนเมื่อ: พฤหัสฯ. 01 ธ.ค. 2011 12:20 am

ย้อนกลับไปยัง รับตรง รวมรับตรง 56 57 สอบตรง รวมสอบตรงรับตรง เรียนต่อในประเทศรับตรง โควต้า รวมรับตรงสอบตรงโควต้าทั่วประเทศ

ผู้ใช้งานขณะนี้

่กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 1 ท่าน