สอบตรง 56 รับตรงแพทย์ มศว สอบตรงหมอ 56 คณะแพทยศาสตร์ 2556

รับตรง 56 57 รวมสอบตรง รับตรง โควต้า ข่าวสารการเรียนต่อในประเทศ สอบตรง รับตรง จุฬา สอบตรงธรรมศาสตร์ สอบตรงศิลปากร สอบตรง รับตรงเกษตรศาสตร์ สอบตรงลาดกระบัง สอบตรงพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สอบตรงพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด) สอบตรงวิศวะ รับตรงวิศวะ สอบตรงสถาปัตย์ สอบตรงมัณฑนศิลป์ สอบตรงหมอ รับตรง มอ รับตรงมข มศว มช มหิดล รับตรงจุฬา รับตรงม.เกษตร

สอบตรง 56 รับตรงแพทย์ มศว สอบตรงหมอ 56 คณะแพทยศาสตร์ 2556

โพสต์โดย myLuv » ศุกร์ 11 พ.ค. 2012 1:02 am

สอบตรงหมอ 56
รับตรงหมอ 56 มาแล้วจ้า ข่าวล่าสุด มศว ได้ประกาศวันรับสมัครรับตรงแพทย์ ปี 2556 ในโครงการร่วมเรียบร้อยแล้วจ้า
สำหรับคนที่รอฟังข่าวสอบตรงแพทย์ เพื่อจะได้มีเวลาเตรียมตัวสอบตรง 56เร็วขึ้น


รับตรงแพทย์ มศว

การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี สอบตรง
โครงการร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม ประเทศสหราชอาณาจักร
และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


กำหนดรับสมัคร : 1 สิงหาคม - 21 ธันวาคม 2555


ระเบียบการครั้งที่ผ่านมาคาดว่าจะใช้ระเบียบการเดิมครับ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็น นิสิตระดับปริญญาตรี (สอบตรง)
ประจำปีการศึกษา 2555 โครงการร่วมกับมหาวิทยาลัยนอตติงแฮม ประเทศสหราชอาณาจักร

สาขาที่รับ พ.บ. 6 ปี แพทยศาสตร์ จำนวนปีที่แล้ว 12 คน

สถานที่เรียน
ชั้นปีที่ 1 – 3 เรียนที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม ประเทศสหราชอาณาจักร
ชั้นปีที่ 4 – 6 เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

สถานที่เรียน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีสถานที่ตั้ง 2 แห่ง คือ
1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนากรุงเทพฯ
2 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ตั้งอยู่ที่ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก มหาวิทยาลัย
จัดหอพักให้ นิสิตต้องชำระค่าธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ดูรายละเอียดที่ http://dorm.swu.ac.th/
ผู้สอบผ่านการคัดเลือกและรายงานตัวเข้าเป็ นนิสิตมีสถานที่เรียน ดังนี้


คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธ์ิสมัคร

1 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
2 ไม่เคยถูกให้ออกจากสถาบันอุดมศึกษาใดๆ มาแล้ว เพราะความประพฤติไม่เหมาะสมหรือกระทำ
ความผิดต่างๆ ที่ไม่ใช่ทางด้านวิชาการ
3 จะต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกลงโทษ เนื่องจากการกระทำผิดหรือร่วมกระทำทุจริตในการสอบวัดความรู้เพื่อ
สมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในช่วงเวลา 3 ปีที่ผ่านมา
4 เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็ม
ความสามารถและจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดย
เคร่งครัดทุกประการ
5 เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
6 ในกรณีที่เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ ต้องมีคุณสมบัติตาม
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการดำเนินงานการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญศึกษา (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2544


คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธ์ิสมัคร (รับจากทุกจังหวัดทั่วประเทศ)

1 สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 17 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2555
2 สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ
จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษานี้ โดยจำแนกรายละเอียด ดังนี้

กลุ่มที่ 1 สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 หรือสอบเทียบเท่าได้แล้ว หรือกำลังศึกษาในชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 6 และจะสำเร็จการศึกษาในปี การศึกษานี้ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
ที่เน้นทางด้านวิทยาศาสตร์ โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ไม่ต่ำกว่า 3.00
(ถ้าสำเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด)
2) ผ่านการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ (IELTS – The International English
Language Testing System) ประเภท Academic อย่างน้อยระดับ 7.00 โดยแต่ละทักษะ
(ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน) จะต้องไม่ตํ่ากว่าระดับ 6.5 และต้องส่งหลักฐานฉบับจริงไป
พร้อมกับใบสมัคร

กลุ่มที่ 2 สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติ เทียบเท่าระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1) สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย ที่ได้รับการเปรียบเทียบ
หลักสูตรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่สามารถเข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ได้
จากกระทรวงศึกษาธิการ และนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศจะต้องนำ
ใบรับรองเทียบความรู้จากกระทรวงศึกษาธิการมายื่นพร้อมกับใบสมัครด้วย
2) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ตํ่ากว่า 3.00 จากระบบคะแนนเต็ม 4 หรือ เทียบเท่า
3) ผ่านการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ (IELTS – The International English
Language Testing System) ประเภท Academic อย่างน้อยระดับ 7.00 โดยแต่ละทักษะ
(ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน) จะต้องไม่ตํ่ากว่าระดับ 6.5 และต้องส่งหลักฐานฉบับจริงไป
พร้อมกับใบสมัคร

3 ก่อนเข้าศึกษาต้องสามารถทำสัญญาผูกพันฝ่ายเดียวหรือสัญญาปลายเปิด ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
29 สิงหาคม 2543 คือ เป็นสัญญาที่กำหนดหน้าที่ของผู้รับทุนที่ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการ
พิจารณาการจัดสรรฯ โดยต้องทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปีติดต่อกัน ตาม
ระเบียบและเงื่อนไขของรัฐบาลกับมหาวิทยาลัย แต่ไม่ได้ผูกพันให้ส่วนราชการต้องบรรจุเข้ารับ
ราชการหรือเป็นพนักงานในหน่วยงานของรัฐ

4 ต้องไม่มีโรค ความพิการ หรือปัญหาต่อไปนี้
1) ความพิกลพิการของร่างกายที่ทำให้เสียบุคลิกลักษณะ
2) ปัญหาทางสุขภาพจิตและบุคลิกภาพ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการเป็นแพทย์ในอนาคต
3) ภาวะติดสารเสพย์ติดให้โทษหรือโรคพิษสุราเรื้อรัง
4) โรคติดเชื้อในระยะติดต่อและอันตรายอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงานในการเป็นแพทย์
เช่น วัณโรค โรคเรื้อน โรคเท้าช้าง โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง เป็นต้น
5) โรคไม่ติดต่อที่ยังไม่สามารถควบคุมด้วยการรักษาได้ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบัติงานใน
การเป็นแพทย์ เช่น โรคลมชัก โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง โรคไต โรคเบาหวาน เป็นต้น
6) โรคหรือความพิการอื่นๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ ที่คณะกรรมการแพทย์ตรวจร่างกายเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษา


เอกสาร/หลักฐานประกอบการสมัคร

ผู้สมัครจะต้องส่งเอกสารประกอบการสมัคร ดังต่อไปนี้
1 ใบสมัครภาษาอังกฤษ ตามแบบของมหาวิทยาลัย (แบบ ตรี 2)
2 กรณีเป็ นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 หรือเทียบเท่าตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการหรือโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยหรือต่างประเทศให้ส่งใบรับรองการศึกษา
หรือใบระเบียนการศึกษา (ใบ รบ. หรือ ใบ ปพ.) ที่สถานศึกษาออกให้ พร้อมทั้งมีข้อความหรือเอกสารที่
ระบุคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ตํ่ากว่า 3.00 จากระบบคะแนนเต็ม 4.00 หรือ เทียบเท่า
3 กรณีเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศจะต้องส่งใบเทียบวุฒิการศึกษาที่รับรองว่าเทียบวุฒิ
การศึกษาเท่าการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ออกจากกระทรวงศึกษาธิการ
4 กรณีเป็นผู้ที่กำลังศึกษาในโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยหรือต่างประเทศให้ส่งหนังสือยืนยันจาก
สถานศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่โดยระบุว่าหากผ่านการสอบคัดเลือกจะสามารถเข้าเรียนในหลักสูตรนี้ได้เต็ม
เวลาได้ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2555 เป็ นต้นไป
5 ผลการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ (IELTS – The International English Language Testing
System) ประเภท Academic ฉบับจริงที่ระบุคะแนนสอบอย่างน้อยระดับ 7.00 โดยแต่ละทักษะ (ฟัง-
พูด-อ่าน-เขียน) จะต้องไม่ตํ่ากว่าระดับ 6.5
6 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ และลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
7 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ และลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
8 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (เฉพาะกรณีที่ชื่อ/นามสกุลในเอกสารการสมัครไม่ตรงกัน)
9 รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
10 ใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐเท่านั้น
11 หลักฐานทางการเงิน


วิธีการสอบคัดเลือก

1) สอบวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานเป็ นการทดสอบความรู้พื้นฐานทางชีววิทยาที่สามารถนำมาใช้ใน
การศึกษาทางการแพทย์ ข้อสอบมี 2 ฉบับ ฉบับภาษาไทย และ ฉบับภาษาอังกฤษ
2) สอบความถนัดทางการเรียน
การทดสอบความถนัดทางการเรียนมีความมุ่งหมายเพื่อจะทราบว่า ผู้สมัครมีสมรรถภาพสมอง
ด้านการคิดค้นหาเหตุผลและการแก้ไขปัญหาได้อย่างกว้างขวางและลึกซึ้งในระดับใด มิได้มุ่งวัด
ความสามารถในการจำเนื้อหาวิชาความรู้สาขาใดสาขาหนึ่ง ดังนั้นผู้สมัครไม่จำเป็นต้องขวนขวาย
กวดวิชา หรือซื้อตำราชนิดใดๆ เพื่อการสอบดังกล่าว
3) สอบสัมภาษณ์


หมายเหตุ :
1. ผู้เข้าศึกษาจะต้องรับผิดชอบค่าเล่าเรียนขณะเข้าศึกษา ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม ประเทศสหราช
อาณาจักร ในปีที่ 1-2 ปีละประมาณ 15,780 ปอนด์ ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ อีก ปีละประมาณ 9,000 ปอนด์ และ
ค่าเล่าเรียนในปีที่ 3 ประมาณ 7,890 ปอนด์ ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ อีกประมาณ 4,500 ปอนด์ (ค่าใช้จ่ายนี้อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยนอตติงแฮมฯ)
2. ผู้เข้าศึกษาจะต้องรับผิดชอบค่าเล่าเรียนขณะเข้าศึกษา ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
ในปีการศึกษาที่ 4 – 6 ปีละ 300,000 บาท
3. ก่อนเข้าศึกษา ณ มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม ประเทศสหราชอาณาจักร ผู้เข้าศึกษาจะต้องเข้าเรียนเต็มเวลาและสอบผ่าน
รายวิชาพื้นฐานเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่การเรียน (Preparatory course) ในระหว่างเดือนมีนาคม – กันยายน 2555 โดยเสีย
ค่าใช้จ่ายจำนวน 300,000 บาท
4. ผู้เข้าศึกษาโครงการร่วมฯ นี้ไม่สามารถร้องขอย้ายเข้าเรียนในโครงการปกติได้รายละเอียดสอบตรงหมอ 56 ที่นี่ http://admission.swu.ac.th/major/2555_medical.pdf


ขอขบอคุณข่าวสอบตรงจากเว็บไซต์ swu.ac.th
myLuv
 
โพสต์: 142
ลงทะเบียนเมื่อ: พฤหัสฯ. 01 ธ.ค. 2011 12:20 am

ย้อนกลับไปยัง รับตรง รวมรับตรง 56 57 สอบตรง รวมสอบตรงรับตรง เรียนต่อในประเทศรับตรง โควต้า รวมรับตรงสอบตรงโควต้าทั่วประเทศ

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 2 ท่าน

cron